Οικοδομή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ ή

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΠΟΣΟ ή

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

100,00%

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

100,00%

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΚΑΠΝΟ

100,00%

ΕΚΡΗΞΗ

100,00%

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

100,00%

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

100,00%

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

€ 3.500,00

€ 100 ανά ζημιά

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

5,00%

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

100,00%

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

100,00%

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

100,00%

€ 300 ανά ζημιά

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ν

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 10%

ν

ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ

2.000,00 €

ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

100,00%

10% επί της ζημιάς με ελαχιστο € 500

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (συμπερ. αποχέτευσης)

100,00%

10% επί της ζημιάς με ελαχιστο € 500

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

2,5%με μεγιστο € 1,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

20%με μεγιστο € 30,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ)

20%με μεγιστο € 30,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

€ 100 ανά υλική ζημιά

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

10% με μεγιστο € 15,000

επί του ασφαλισμένου ποσού

€ 300 ανά απαίτηση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ν

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5,00%

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

10,00%

επί του ασφαλισμένου ποσού

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

έως € 3.500

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

100,00%

2% ή 3% επί του ασφαλισμένου ποσού