Απλή Συμπληρωματική Ασφάλεια Ζωής

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την άμεση πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, από οποιαδήποτε αιτία.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί ως προσθήκη άλλων βασικών ασφαλίσεων (ισοβίων, μικτών) με προσυμφωνημένη διάρκεια. Στο παρόν πρόγραμμα δεν παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης, δανείου, συμμετοχής στα κέρδη.