Ισόβια Ασφάλεια Ζωής

Με το πρόγραμμα αυτό η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει το ασφαλισμένο
κεφάλαιο στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία.

Στο πρόγραμμα αυτό ο Συμβαλλόμενος μπορεί να επιλέξει:

α) Ισόβιο τρόπο πληρωμής των ασφαλίστρων.
β) Καταβολή ασφαλίστρων για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 10, 20,30 χρόνια). 


Με τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας πληρωμής των ασφαλίστρων, ο Συμβαλλόμενος παύει να πληρώνει ασφάλιστρα, ενώ η ασφάλισή του παραμένει σε ισχύ.

Το πρόγραμμα δέχεται συμπληρωματικές ασφαλίσεις. Με την παρούσα ασφάλιση παρέχεται ισοβίως το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης για τον κυρίως ασφαλισμενο και τον/την σύζυγό του. Παρέχεται στον Συμβαλλόμενο δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης και δανείου. Συμμετέχει στα κέρδη από την υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων.