Φωτοβολταϊκά σύστημα

Η Εταιρία μας πρωτοπορειακή σε ασφαλιστικές καλύψεις προχώρησε στην κατάρτιση ενός μοναδικού ασφαλιστικού προγράμματος Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

  •      τις υλικές ζημίες (πυρκαϊά, σεισμό, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλη βλάβη, κλπ),
  •      τις μηχανικές βλάβες των διαφόρων συσκευών του συστήματος και την......
  •      απώλεια εσόδων γιά όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί γιά την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του συστήματος.