Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος

Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να βρείτε Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ατυχήματος, Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος, καθώς και δίκτυο συνεργατών για κατάθεσή τους. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση του διπλώματος οδήγησης.