Τροχαίο Ατύχημα

Τι  πρέπει  να  κάνω  σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος;

Σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος  καλέστε  τη  Φροντίδα  Ατυχήματος  στο  τηλ. 2109310807  24  ώρες  το  24ωρο  365  ημέρες  το  χρόνο. Ο  συνεργάτης  μας  θα  προσέλθει  το  συντομότερο  δυνατό  στον  τόπο  του  ατυχήματος  , θα  σας  βοηθήσει  στη  καταγραφή  του  περιστατικού  και  στη  συμπλήρωση  του  εντύπου  της  Φιλικής  Δήλωσης  και  θα  φωτογραφήσει  τα  εμπλεκόμενα  στο  ατύχημα  οχήματα  και  τον  τόπο  ατυχήματος. Επιπλέον σε  περίπτωση  που  το  ασφαλισμένο   όχημα  δεν  μπορεί  να  κινηθεί  αυτοδύναμα  παρέχεται  η  δυνατότητα  δωρεάν  ρυμούλκησης  σε  συνεργαζόμενο  συνεργείο  ή  σε  συνεργείο  της  επιλογής  σας.

Σε  κάθε  περίπτωση  αμφισβητούμενης  υπαιτιότητας  ή  ύπαρξης  σωματικών  βλαβών  να  καλείτε  την  Τροχαία.

Αμέσως  μετά  από  τροχαίο  περιστατικό  και  πάντως  μέσα  σε  οκτώ  ημέρες  που  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  πρόκληση  υλικών  ζημιών  ή  και  σωματικών  βλαβών , πρέπει  να  υποβάλετε

  τη  δήλωση  ατυχήματος  ή  το  έντυπο  της  φιλικής  δήλωσης 

● Στα  κεντρικά  γραφεία  της  εταιρίας  Λ.  Συγγρού  193-195  Νέα  Σμύρνη, ή

● στο  υποκατάστημα  Θεσσαλονίκης ,  Αριστοτέλους  5, ή

● στα  κατά  τόπους  ορισμένα  από  την  ασφαλιστική  εταιρία  νομικά  ή  φυσικά  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσιοδοτηθεί  να  παραλαμβάνουν  δηλώσεις  ατυχημάτων  και  έντυπα  αιτήσεων  αποζημίωσης 

● με  συστημένη  ταχυδρομική  αποστολή  στη  διεύθυνση  της  εταιρίας  Λ.  Συγγρού  193-195 171 21 Νέα  Σμύρνη  , υπ’  όψη  τμήματος  ζημιών  αυτοκινήτων , ή

● με  αποστολή  της  δήλωσης  μέσω  fax  στον  αριθμό   2109310966

Σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να  αποστέλλεται  φωτοαντίγραφο  της  άδειας  ικανότητας  οδήγησης  του  οδηγού.

Μαζί  με  τη  δήλωση  ατυχήματος  μπορείτε  να  συμπληρώνετε  και  υποβάλετε  και  το  έντυπο  της  αίτησης  αποζημίωσης  που  σας  έχει  χορηγηθεί  με  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο , όπως  ορίζεται  στην  υπ’  αριθμ.  3/5/26-1-2011  απόφαση  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος.

Η  δήλωση  ατυχήματος  εφ’  όσον  συμπληρωθεί  από  τον  ασφαλισμένο    πρέπει  να  περιλαμβάνει :

● Τον  αριθμό  του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου , τον  αριθμό  κυκλοφορίας  του  οχήματος , τη  μάρκα  τα  πλήρη  στοιχεία  του  ιδιοκτήτη  (δ/νση  και  τηλ.) , τα  πλήρη  στοιχεία  του  οδηγού  (εφ’  όσον  είναι  άλλος  από  τον  ιδιοκτήτη)

● Τα  στοιχεία  του  ατυχήματος  όπως ,  ημερομηνία , ώρα  και  τόπος   καθώς  και  το  είδος  της  ζημιάς  που  προκλήθηκε,

● Τα  στοιχεία  του  άλλου  ή  των  άλλων  εμπλεκόμενων  στο  ατύχημα  (ον/νυμο,αρ. τηλ. , αρ.  κυκλ.  οχήματος, τύπο  οχήματος   και  ασφαλιστική  εταιρία)

● Την  περιγραφή  των  συνθηκών  ατυχήματος , η οποία  θα  πρέπει  να  είναι  λεπτομερής , να  περιλαμβάνει  τις  κατευθύνσεις  των  οχημάτων  τα  σημεία  σύγκρουσης  αυτών  και  ένα  πρόχειρο  σχεδιάγραμμα  του  τόπου  ατυχήματος

ΦΙΛΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Δελτίο  συμβάντων  της  Τροχαίας (εφ’  όσον  επελήφθη  του  ατυχήματος)  και  σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος  με  σωματικές  βλάβες  αντίγραφο  της  σχηματισθείσας  Ποινικής  Δικογραφίας

● Έγγραφο  που  πιστοποιεί  την  αποδοχή  από  την  ασφαλιστική  εταιρία  της  ευθύνης  του  ασφαλισμένου  της , για τη λήψη του οποίου επιλαμβάνεται η ασφαλιστική  σας  εταιρία. 

• Έκθεση  πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα  που  θα  υποδείξει  η  εταιρία  και  η  οποία  διενεργείται  ενόσω  το  ζημιωμένο  όχημα  βρίσκεται  σε  συνεργαζόμενο  συνεργείο  ή  σε  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος.

● Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς

• Διενέργεια  ιατρικής  πραγματογνωμοσύνης  σε  περίπτωση  ατυχήματος  σωματικών  βλαβών.

● Ιατρικές  γνωματεύσεις  και  αποδείξεις  των  δαπανών  που  καταβλήθηκαν  λόγω  της  σωματικής  βλάβης

Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος   επιλέξει  την  επισκευή  της  ζημιάς  του  οχήματός  του  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης.     

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

Δείτε τις ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ


ΚΑΛΥΨΗ  ΖΗΜΙΩΝ  ΑΠΟ  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  ΟΧΗΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Δημόσιο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει   η  μη  ασφάλιση  και  η  ευθύνη  του   υπαίτιου  οχήματος

•Έκθεση  πραγματογνωμοσύνης  από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία σε  συνεργαζόμενο  συνεργείο  ή  σε  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος.

● Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς

  Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την  επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης.     

 Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΑΤΥΧΗΜΑ  ΜΕ  ΟΧΗΜΑ  ΜΕ  ΞΕΝΕΣ  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Σε  περίπτωση  ατυχήματος  με  εμπλοκή  οδηγού  οχήματος  που  φέρει  πινακίδες  άλλης  χώρας  θα  πρέπει  να  καλέσετε  την  Τροχαία  για  να  καταγράψει  το  συμβάν. Θα  πρέπει  να  φροντίσετε  να  αντιγράψετε  σωστά  τον  αριθμό  κυκλοφορίας , τη  μάρκα  και  το  χρώμα  του  οχήματος  καθώς  και  τη  χώρα  προέλευσής  του. Από  τον  οδηγό  θα  ζητήσετε  και  θα  καταγράψετε  τα  στοιχεία  του  και  τα  στοιχεία  της  πράσινης  κάρτας . Κατόπιν  επικοινωνήστε  με  το  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (link)  προκειμένου  να  ενημερωθείτε  για  τη  διαδικασία  αποζημίωσης.       

ΥΛΙΚΕΣ  ΖΗΜΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΒΛΑΒΕΣ  ΤΡΙΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος  του  ασφαλισμένου  μας. 

• Δελτίο  συμβάντων  της  Τροχαίας (εφ’  όσον  επελήφθη  του  ατυχήματος)  και  σε  περίπτωση  τροχαίου  ατυχήματος  με  σωματικές  βλάβες  αντίγραφο  της  σχηματισθείσας  Ποινικής  Δικογραφίας

•Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ζημιωθείς.

● Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς  

• Διενέργεια  ιατρικής  πραγματογνωμοσύνης  σε  περίπτωση  ατυχήματος  με  σωματικές  βλάβες.

● Ιατρικές  γνωματεύσεις  και  αποδείξεις  των  δαπανών  που  καταβλήθηκαν  λόγω  της  σωματικής  βλάβης

  Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  επιλέξει  την  επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης .     

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΟΛΙΚΗ  ΚΛΟΠΗ

Η  αποζημίωση  καταβάλλεται  μετά  την  πάροδο  90  ημερών  από  την  υποβολή  της  μήνυσης  και  μετά  την  υποβολή  των  παρακάτω  δικαιολογητικών:

●  βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (ΔOY) περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας και βεβαίωση ότι το κλεμμένο όχημα έχει δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος του ασφαλισμένου των προηγούμενων χρόνων .

●  παροχή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, με την οποία θα δίνεται στην Εταιρία το δικαίωμα να πουλήσει το όχημα που θα βρεθεί και να κρατήσει το τίμημα, εφόσον το επιθυμεί

● την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που θα παρέχει στην Εταιρία την ευχέρεια να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος που θα βρεθεί, είτε σ’ αυτή, οπότε θα περιέχει το προσύμφωνο ρήτρα αυτοσύμβασης υπέρ της Εταιρίας, είτε σε οποιονδήποτε  τρίτο, που θα υποδειχθεί απ’ αυτήν

● αντίγραφο δελτίου συμβάντων από το ίδιο αστυνομικό τμήμα ότι το κλεμμένο όχημα  δεν βρέθηκε μέχρι την  ημερομηνία  εκκαθάρισης  της  αποζημίωσης

●  πρωτότυπο ή αντίγραφο ( όχι φωτοαντίγραφο) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή βεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο περί μη μεταβολής των στοιχείων του  λόγω κλοπής

● βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου από την τράπεζα στην περίπτωση που το όχημα είναι με δανειοδότηση

● κάθε άλλο έγγραφο απαραίτητο για τη μεταβίβαση του οχήματος.

● ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται επίσης, κατά την υποβολή της δήλωσης κλοπής να καταθέσει στην Εταιρία το ζεύγος κλειδιών του κλαπέντος οχήματος

 Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Δελτίο  συμβάντων  της  Αστυνομικής  Αρχής  στο  οποίο  θα  είναι  καταγεγραμμένο  το  συμβάν

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος.

● Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς

   Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την  επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης .     

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΖΗΜΙΕΣ  ΑΠΟ  ΠΥΡΚΑΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

● Δελτίο  συμβάντων  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας , εφ’  όσον  η  πρόκληση  της  ζημιάς  οφείλεται  σε  πυρκαγιά  ή  έκρηξη

● Αντίγραφο  της  σχηματισθείσας  από  την  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Ποινικής  Δικογραφίας

● Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

• Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς  

Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης και επιπλέον  θα  παρακρατείται το ήμισυ της  αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.       

  Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Δελτίο  συμβάντων  της  Αστυνομικής  Αρχής  στο  οποίο  θα  έχει  καταγραφεί  το  συμβάν

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

• Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς  

Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης και επιπλέον  θα  παρακρατείται το ήμισυ της  αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.       

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

α) Βεβαίωση της επέλευσης του ατυχήματος από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου,

δ) Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού,

ε) Kληρονομητήριο,

στ) Αν για το θάνατο του ασφαλισμένου έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκομισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για θάνατο ή ανικανότητα, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή του και οφείλει να διευκολύνει την Εταιρία σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας.

Η Εταιρία δικαιούται να υποβάλει τον παθόντα σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα από γιατρό της επιλογής της.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

● Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

• Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς  

 Μετά  την  ολοκλήρωση  της  επισκευής  της  ζημιάς  και  την  έκδοση  των  σχετικών  παραστατικών  ο  ζημιωθείς  οφείλει  να  τα  αποστείλει  στην  ασφαλιστική  εταιρία  προκειμένου  να  υπολογιστεί  το  ποσό  της  αποζημίωσης. Στη  συνέχεια  ενημερώνεται  για  το  ποσό , το  χρόνο  και  τον  τόπο  καταβολής  της  αποζημίωσης.

Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την  αντικατάσταση  η  την  επισκευή  του  κρυστάλλου  στο  συνεργαζόμενο  δίκτυο  επισκευής  και  αντικατάστασης  κρυστάλλων  της  εταιρίας    GLASSDRIVE  ή  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο  επισκευής  ζημιών εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης  και  χωρίς  να  παρακρατείται  η  αναγραφόμενη  στο  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  απαλλαγή.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ, ΕΚΤΡΟΠΗ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

● Δήλωση  ατυχήματος  και  φ/ο  της  άδειας  ικανότητας  οδήγησης  του  οδηγού  του  ασφαλισμένου  οχήματος

● Δελτίο  συμβάντων  της  Αστυνομικής  Αρχής  στο  οποίο  θα  είναι  καταγεγραμμένο  το  συμβάν

● Αντίγραφο  της  Ποινικής  Δικογραφίας  αν  κατά  το  ατύχημα  προκλήθηκαν  σωματικές  βλάβες.

● Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

• Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς.

 Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης και επιπλέον  θα  παρακρατείται το ήμισυ της  αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.     

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

● Δήλωση  ατυχήματος  και  φ/ο  της  άδειας  ικανότητας  οδήγησης  του  οδηγού  του  ασφαλισμένου  οχήματος

● Δελτίο  συμβάντων  της  Αστυνομικής  Αρχής  στο  οποίο  θα  είναι  καταγεγραμμένο  το  συμβάν

● Δελτίο  συμβάντων  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας , εφ’  όσον  η  πρόκληση  της  ζημιάς  οφείλεται  σε  πυρκαγιά  ή  έκρηξη

● Βεβαίωση  της  Ε.Μ.Υ.  σε  περίπτωση  που  η  αιτία  της  ζημιάς  οφείλεται  σε  φυσικά  ή  γεωλογικά  φαινόμενα

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

● Βεβαίωση  αποχαρακτηρισμού  ή  πιστοποιητικό ανακύκλωσης  του  οχήματος.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

● Δήλωση  ατυχήματος  και  φ/ο  της  άδειας  ικανότητας  οδήγησης  του  οδηγού  του  ασφαλισμένου  οχήματος

● Δελτίο  συμβάντων  της  Αστυνομικής  Αρχής  στο  οποίο  θα  είναι  καταγεγραμμένο  το  συμβάν

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

● Βεβαίωση  αποχαρακτηρισμού  ή  πιστοποιητικό ανακύκλωσης  του  οχήματος.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος

• Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  της  επισκευής   της  ζημιάς.

Στην  περίπτωση  που  ο  ζημιωθείς  ασφαλισμένος  επιλέξει  την επισκευή  της  ζημιάς  σε  συνεργαζόμενο  με  την  εταιρία  συνεργείο , εκχωρεί  το  δικαίωμα  αποζημίωσης  στο  συνεργείο  χωρίς  ο  ίδιος  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  αποζημίωσης και επιπλέον  θα  παρακρατείται το ήμισυ της  αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.           

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΚΛΕΙΔΙΑ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος  ή

 Δημόσιο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  απώλεια  ή  η  κλοπή  των  κλειδιών

• Αποδείξεις   ή  τιμολόγια  αντικατάστασης  των  κλειδιών

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης οχήματος αντικατάστασης, φορολογήσιμης ισχύος ίσης με το ασφαλισμένο όχημα  και με όριο τους  14  ίππους σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, μετά από ζημιά που καλύπτεται με αυτό το Ασφαλιστήριο, στερηθεί τη χρήση του ασφαλισμένου οχήματος.

Η κάλυψη θα παρέχεται για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την επισκευή του οχήματος με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ημέρες και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) ημέρες.

 Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η στέρηση της χρήσης του ασφαλιζόμενου οχήματος να οφείλεται σε κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

• Δήλωση  ατυχήματος

• Έκθεση πραγματογνωμοσύνης  από  πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρία και  ενόσω  το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε  συνεργείο  ή  σε  άλλο  χώρο  που  θα  ορίσει  ο  ασφαλισμένος 

● τιμολόγια  από  νόμιμα  λειτουργούσα  εταιρία  ενοικίασης  οχημάτων

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

Σε  κάθε  περίπτωση  τα  παραπάνω  αναγραφόμενα  δεν  υποκαθιστούν  τους  όρους  του  ασφαλιστηρίου  συμβολαίου , ούτε  την  επικοινωνία  με  την  εταιρία  και  με  τους  συνεργάτες  ασφαλιστές.