Λοιπές καλύψεις

Λοιπές καλύψεις
Υγείας

Ελευθέρωσε την σκέψη σου από μια έγνοια παραπάνω, με τα προγράμματα Ζωής και Υγείας που σου προσφέρουμε, εξασφαλίζοντας ότι έχει μεγαλύτερη αξία για εσένα…

Καταβολές Κεφαλαίων

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει εφάπαξ το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Το κεφάλαιο καταβάλλεται ετησίως, μέχρι το έτος που ο Ασφαλιζόμενος θα συμπλήρωνε το 64ο έτος της ηλικίας του.

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει εφάπαξ το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος προς εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος προς εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Το κεφάλαιο καταβάλλεται ετησίως, μέχρι και το έτος που ο Ασφαλιζόμενος θα συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας του.

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει εφάπαξ το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανος προς εργασία εξαιτίας ατυχήματος, η Εταιρεία καταβάλλει ποσοστό (%) του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.

Επιδοματικές Καλύψεις

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, η Εταιρεία θα του καταβάλει εφάπαξ ποσό που είναι ποσοστό (%) του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

Καλύψεις απώλειας εισοδήματος

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί πρόσκαιρα ολικά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ατυχήματος, η Εταιρεία θα του καταβάλλει την ασφαλιζόμενη μηνιαία παροχή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες. Το ύψος της παροχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του εισοδήματος του Ασφαλισμένου που προέρχεται από την εργασία του.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να ασκήσει μερικά το επάγγελμά του (πρόσκαιρη μερική ανικανότητα), η Εταιρεία θα του καταβάλλει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της μηνιαίας αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί πρόσκαιρα ολικά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ασθένειας, η Εταιρεία θα του καταβάλλει την ασφαλιζόμενη μηνιαία παροχή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες. Το ύψος της παροχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του εισοδήματος του Ασφαλισμένου που προέρχεται από την εργασία του.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να ασκήσει μερικά το επάγγελμά του (πρόσκαιρη μερική ανικανότητα), η Εταιρεία θα του καταβάλλει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της μηνιαίας αποζημίωσης.

Σοβαρές ασθένειες

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποστεί μία από τις ακόλουθες καταστάσεις ή προσβληθεί από μία από τις ακόλουθες ασθένειες: Καρκίνος, Χειρουργική Επέμβαση Στεφανιαίας, Καρδιακή Προσβολή, Νεφρική Ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Τύφλωση, Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου, Παράλυση, Απώλεια Άκρων, Βαριά Εγκαύματα 3ου Βαθμού.

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποστεί μία από τις ακόλουθες καταστάσεις ή προσβληθεί από μία από τις ακόλουθες ασθένειες: Καρκίνος, Χειρουργική Επέμβαση Στεφανιαίας, Καρδιακή Προσβολή, Νεφρική Ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Τύφλωση, Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Παράλυση, Κίρρωση Ήπατος (τελικό στάδιο), Χειρουργική Επέμβαση Αορτής, Αντικατάσταση Καρδιακών Βαλβίδων, Αγγειοπλαστική (PTCA), Νόσος Alzheimer, Καλοήθης όγκος εγκεφάλου, Κώμα, Εγκεφαλίτιδα, Απώλεια Άκρων, Βαριά Εγκαύματα 3ου Βαθμού, Νόσος Parkinson, Απώλεια Ικανότητας Αυτοεξυπηρέτησης. Επιπροσθέτως, καταβάλλεται ποσοστό 25% του κεφαλαίου επί πέντε (5) έτη για έξοδα περίθαλψης και αποκλειστικής νοσοκόμας.

Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που η Ασφαλισμένη προσβληθεί από μία από τις ακόλουθες ασθένειες: Καρκίνος (κακοήθης όγκος μαστού), Καρκίνος (κακοήθης όγκος γεννητικών οργάνων).

Καλύψεις βοήθειας

Παρέχονται υπηρεσίες βοήθειας σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος, όπως: υγειονομική μεταφορά, υγειονομικός επαναπατρισμός, επίσκεψη συγγενούς προσώπου, παράταση διαμονής, πρόωρη επιστροφή, μεταφορά σορού κ.λπ.

Παρέχεται δεύτερη ιατρική γνωμάτευση, από κορυφαίους γιατρούς, σε περιπτώσεις σοβαρών παθολογικών ασθενειών και περίπλοκων χειρουργικών επεμβάσεων.