ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(συμπληρώνεται από τις πωλήσεις ή / και τον συνεργάτη)