ΠΑΚΕΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΠΑΚΕΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:

  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό τοις εκατό (%) του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.
  • Τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή του Ασφαλιζόμενου, εντός ή εκτός νοσοκομείου.
  • Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος. Η αποζημίωση καταβάλλεται από την 1η ημέρα και μέχρι δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η παροχή διπλασιάζεται σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:

  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Mηνιαία παροχή σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Η Εταιρεία θα καταβάλλει τη μηνιαία παροχή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα, και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του Ασφαλιζόμενου. Η μηνιαία παροχή αρχίζει να καταβάλλεται 24 μήνες μετά την επέλευση της ανικανότητας και το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του εισοδήματος του Ασφαλιζόμενου που προέρχεται από την εργασία του.