ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ισοβίως.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης είτε εφάπαξ, είτε κατόπιν επιλογής του Ασφαλισμένου, με τη μορφή ισόβιας σύνταξης ή εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένη περίοδο. Σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης είτε εφάπαξ είτε, κατόπιν επιλογής του Ασφαλισμένου, με τη μορφή ισόβιας σύνταξης ή εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένη περίοδο. Σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης είτε εφάπαξ είτε, κατόπιν επιλογής του Ασφαλισμένου, με τη μορφή ισόβιας σύνταξης ή εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένη περίοδο. Σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα.