ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης ή στους δικαιούχους σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Προβλέπεται συμμετοχή στα κέρδη.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ισοβίως ή για επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Προβλέπεται συμμετοχή στα κέρδη.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Εάν, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιον.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται σε κάθε ετήσια επέτειο του ασφαλιστηρίου κατά το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του αρχικού ασφαλισμένου κεφαλαίου διά του συνολικού αριθμού των ετών της διάρκειας.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης είτε εφάπαξ, είτε κατόπιν επιλογής του Ασφαλισμένου, με τη μορφή ισόβιας σύνταξης ή εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένη περίοδο. Σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα. Προβλέπεται συμμετοχή στα κέρδη.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης είτε εφάπαξ είτε, κατόπιν επιλογής του Ασφαλισμένου, με τη μορφή ισόβιας σύνταξης ή εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένη περίοδο. Σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα. Προβλέπεται συμμετοχή στα κέρδη.

Το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στον ίδιο τον Ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης είτε εφάπαξ είτε, κατόπιν επιλογής του Ασφαλισμένου, με τη μορφή ισόβιας σύνταξης ή εγγυημένης μηνιαίας παροχής για ορισμένη περίοδο. Σε περίπτωση αποβίωσης του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καθαρά καταβληθέντα ασφάλιστρα. Προβλέπεται συμμετοχή στα κέρδη.