my-minetta

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ υπηρεσίας MyMinetta

Εισαγωγή

H ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ» που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 193-195 και Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 2, με αρ. ΓΕΜΗ 121811001000 που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας (καλούμενη στο εξής ως «Εταιρία»), έχοντας ως σκοπό τη ταχύτερη και ευχερέστερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ασφαλισμένων της, δημιούργησε την διαδικτυακή πύλη MyMinetta, καλούμενη εφ’ εξής «υπηρεσία».

Όροι Χρήσης

Η χρήση του MyMinetta διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι ασφαλισμένοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς, εφόσον επιβεβαιώσουν τη σύνδεσή τους στην υπηρεσία μέσω διαδικτύου, με δεδομένο ότι η αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, είναι ρητή και ανεπιφύλακτη. Εφόσον οι ασφαλισμένοι έχουν αποδεχτεί τους όρους, είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους.

Η χρήση της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Σε περίπτωση που ανήλικοι κάνουν χρήση της υπηρεσίας, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται να μην την παρέχει. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για μη τήρηση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Εγγραφή

Στην υπηρεσία μπορούν να εγγραφούν μόνο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τον εαυτό τους ατομικά ή ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων, που διαθέτουν έστω και ένα ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε κάποιον από τους κλάδους ασφάλισης που διαθέτει η Εταιρία και υποστηρίζονται από την υπηρεσία. Για την λήψη της υπηρεσίας απαιτείται η είσοδος στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας, η οποία θα κατευθύνει τον ασφαλισμένο στο να εγγραφεί στην υπηρεσία και να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης. Η Εταιρία θα αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή μέσω sms στο κινητό του, τον 4ψήφιο Κωδικό Ενεργοποίησης. Ο ασφαλισμένος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή το κινητό τηλέφωνο που δηλώνει, τα οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο ασφαλισμένος, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με δήλωση του στο info@minetta.gr με την ένδειξη αλλαγή στοιχείων MyMinetta, είτε καλώντας στο 2109309500. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το χρήστη περαιτέρω δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσει ότι ο ασφαλισμένος είναι ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει την άδεια για τη χρήση της από το νόμιμο κάτοχο αυτού. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αρνηθεί να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή η Εταιρία διαπιστώσει ότι ο ασφαλισμένος δεν είναι ο νόμιμος κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το χρήστη από την υπηρεσία.

Χρήση Κωδικών Πρόσβασης

Για τη χρήση και πρόσβαση στην υπηρεσία, απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης (username & password) που αποκτούνται με την εγγραφή στην υπηρεσία. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει των κωδικό του, θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του πεδίου «ξέχασα τον κωδικό μου»

Παροχές Υπηρεσίας

Ο ασφαλισμένος με την εγγραφή του στην Υπηρεσία αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που τον αφορούν όπως, ενδεικτικά, τα παρακάτω:

- Αριθμός Συμβολαίου

- Όνομα/επωνυμία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

- Έναρξη – Λήξη συμβολαίου

- Καλύψεις

- Βασικά στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

- Βασικά στοιχεία/πορεία ζημιών

- Γενικούς και Ειδικούς Όρους

- Προσωπικά στοιχεία καθώς και σχετικές αποδοχές όρων και συναινέσεων

- Προνόμια

- Σύνδεση με το pay.minetta για την εξόφληση των ασφαλίστρων

Αποκλεισμός ευθύνης

Η Εταιρία δεν εγγυάται την αδιάκοπη ή αλάνθαστη ή άνευ ιών παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας της. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της αίτησής τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο υλοποίησης των αιτημάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Οι παροχές (ίδετε παραπάνω) προσφέρονται από την υπηρεσία όπως ακριβώς έχουν. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες της υπηρεσίας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Σε περίπτωση που η υπηρεσία παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι αποδέχονται ότι η Εταιρία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

Αποκλεισμός συμβουλών

Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προτροπή ή συμβουλή για τους χρήστες της υπηρεσίας για διενέργεια πράξης με οικονομικό χαρακτήρα-αποτέλεσμα, οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από ιστοσελίδες τρίτων, αλλά η αξιολόγηση των πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της υπηρεσίας.

Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται ότι εφόσον λάβει χώρα οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια (αστική ή ποινική) κατά της υπηρεσίας, η οποία έχει ως γενεσιουργό αιτία δική σας παράβαση, η Εταιρία δικαιούται να σας προσεπικαλέσει στη σχετική δίκη και να επανεισπράξει από εσάς κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου της υπηρεσίας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στην υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην υπηρεσία δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:

Θα χρησιμοποιούν εξοπλισμό που δε δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της Εταιρίας. Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς. Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας για να:

 • μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.
 • παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
 • δημοσιεύσουν ή αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • δημοσιεύσουν, αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι λήπτες ασφάλισης δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • δημοσιεύσουν, αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της υπηρεσίας ή ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρίας ή και τρίτων.
 • θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρίας.
 • εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή τον υποβοηθήσουν στο να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.
 • εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 • προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους ασφαλισμένους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρίας.
 • αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων Χρηστών ή Εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες,
 • διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των Συστημάτων της Εταιρίας.
 • αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 • προβούν σε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.
 • Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας, θα πρέπει να γίνεται σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτών, και να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του:

 • οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων συνδρομητών ή τρίτων προσώπων.
 • μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της.

Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από την Εταιρία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι Δημοσίως Ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς, η Εταιρία δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης, η Εταιρία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας.

Διαθεσιμότητα Δικτύου

Η Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Οι χρήστες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής ταυτόχρονα, από άλλες αιτίες, ή από ανωτέρα βία. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ' αμελείας, ενδοσυμβατική, παρούσα ή μέλλουσα, προβλεπτή ή απρόβλεπτη ή άλλη,) προερχομένη από τη την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της υπηρεσίας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της υπηρεσίας από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της υπηρεσίας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στη συσκευή που ενδεχομένως χρησιμοποιεί για «κατεβάσει» την υπηρεσία (Η/Υ κ.λπ.).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στην «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ» λειτουργούμε πάντα αξιόπιστα και με σεβασμό στον πελάτη και αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων.

Έτσι λοιπόν και στην υπηρεσία MyMinetta, φροντίζουμε για την προστασία των χρηστών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτήν.

Η χρήση της υπηρεσίας δηλώνει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία τυχόν προσωπικών σας δεδομένων, μόνο με τον τρόπο και για τους σκοπούς που είναι απαραίτητοι για την εγγραφή και χρήση της υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρία περιέχονται εδώ

Αναγνώριση Ασφαλισμένου - Κωδικοί

Οι ασφαλισμένοι κατά την εγγραφή τους ως μέλη της υπηρεσίας παρέχουν στην Εταιρία προσωπικά δεδομένα, τα οποία η Εταιρία εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι ασφαλισμένοι μετά την λήψη από την Εταιρία του Κωδικού Πρόσβασης για την ενεργοποίησή τους στην υπηρεσία (password ενεργοποίησης), είναι υποχρεωμένοι να μεταβάλλουν τον Κωδικό Πρόσβασης τους (password) προκειμένου να μην τον γνωρίζει κανείς άλλος, ενώ έχουν στη συνέχεια την δυνατότητα να τον μεταβάλλουν, όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο ασφαλισμένος μέσω των ανωτέρω Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Εταιρία σε τρίτους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους ασφαλισμένους από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της υπηρεσίας, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει στον χρήστη εξ’ αφορμής της χρήσης της υπηρεσία. Η Εταιρία δεν εγγυάται την αδιάκοπη ή αλάνθαστη ή άνευ ιών παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ή άλλων συνδέσμων και δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος ή άλλη ζημία προερχόμενη από τη χρήση της υπηρεσία.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και Τροποποιήσεις

Η Εταιρία δύναται να αλλάξει τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με ανάρτηση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα της οπότε θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά από την ανάρτηση των τροποποιημένων όρων θα συνιστά αποδοχή αυτών.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αυτοτέλεια όρων

Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος από ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή ακυρωσία της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος, που θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Καμία Παραίτηση

Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο, και η αδυναμία της Εταιρίας να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που να απορρέει από το παρόν, δεν θα συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την υπηρεσία, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Εταιρίας 2109309500. Επίσης, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία μέσω ή στο email info@minetta.gr με την ένδειξη MyMinetta καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Συγγρού αρ. 193-195 και Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 2, Ν. Σμύρνη, τ.κ. 17121

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, ερμηνεύονται δε βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει εξ’ αφορμής των όρων, της ισχύος τους, της ερμηνείας και της λειτουργίας της υπηρεσίας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.