ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα ασφάλισης χωρίς απαλλαγές, με εξαίρεση την κάλυψη του σεισμού.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
Περιεχόμενο
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 1.000
€ 1.000
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 1.000 €
€ 1.000
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
(1)
(1)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(1)
-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
(1)
(1)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)
5%
5%
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ
-
€ 1.000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€ 5.000
€ 5.000
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (**)
10% max. € 15.000
-
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
-
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
-
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
-

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)
2,5% max. € 1.000
2,5% max. € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (*)
20% max. € 30.000
20% max. € 30.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ) (*)
20% max. € 30.000
20% max. € 30.000
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)
-
5% max. € 5.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
-
€ 3.500
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΣ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ - ΦΥΤΑ ΚΗΠΩΝ
10% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 10.000
-

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.
(**) επί του ασφ. ποσού Κτιρίου/12 X διάρκεια ασφάλισης.
(***) επί του ασφ. ποσού Περιεχομένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
Περιεχόμενο
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
max. € 3000
max. € 3000
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
max. € 3000
max. € 3000
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
(1)
(1)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(1)
-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
(1)
(1)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)
5% ασφ/νου κεφαλαίου
5% ασφ/νου κεφαλαίου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€ 5.000
€ 5.000
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (**)
10% max. € 15.000
-
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
-
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ
-
max. € 1000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
-
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
-

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)
2,5% max. € 1.000
2,5% max. € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
20% max. € 30.000
20% max. € 30.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ) (*)
20% max. € 30.000
20% max. € 30.000
ΚΛΟΠΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ / ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
5% max. € 5.000
5% max. € 5.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
-
€ 3.500
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ
€ 1.500 (όταν ασφαλίζεται μόνο το κτίριο)
-
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΣ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ - ΦΥΤΑ ΚΗΠΩΝ
10% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 10.000
-

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ (ΕΜΜΕΣΕΣ)
5% της ζημιάς min. € 150
5% της ζημιάς min. € 150
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 150 σε κάθε ζημιά
€ 150 σε κάθε ζημιά
ΚΛΟΠΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-
10% του ποσού ζημιάς με ελάχιστο € 500
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ***
€ 150 σε κάθε ζημιά
€ 150 σε κάθε ζημιά
ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
10% της ζημιάς min. € 500
10% της ζημιάς min. € 500
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
10% της ζημιάς min. € 500
10% της ζημιάς min. € 500
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 150 σε κάθε ζημιά
€ 150 σε κάθε ζημιά

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.
(**) επί του ασφ. ποσού Κτιρίου/12 X διάρκεια ασφάλισης.
(***) επί του ασφ. ποσού Περιεχομένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
Περιεχόμενο
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 3000
€ 3000
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 3000
€ 3000
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου
-
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
5% του συνολικού ασφ/νου κεφαλαίου
5% του συνολικού ασφ/νου κεφαλαίου
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ
-
€ 1.000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€ 5.000
€ 5.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
-
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
-
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
-
ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)
2,5% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ από ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
20% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 30.000
20% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 30.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ προς ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
20% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 30.000
20% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 30.000
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
€ 1.500 (όταν ασφαλ. μόνο το κτίριο)
5% max. € 5.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
-
€ 3.500
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% επί του ασφ/νου κεφαλαίου
2% επί του ασφ/νου κεφαλαίου

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ