ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ασφάλιση στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη επειδή, το απρόβλεπτο συμβαίνει συχνά. Έχοντας επιλέξει την ΜΙΝΕΤΤΑ για την ασφάλιση της αστικής σας ευθύνης, θα έχετε τη σωστή κάλυψη και τους κατάλληλους ανθρώπους να στηριχθείτε πάνω τους. Έτσι λοιπόν θα προστατευθείτε για τις περιπτώσεις που, από υπαιτιότητά σας, προξενήσετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει την:

 • Γενική αστική ευθύνη
  Παρέχεται σε επιχειρήσεις από τη λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών, κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομικά – κατασκευαστικά και κοινωφελή έργα, σε μηχανήματα έργων, σε ιδιοκτήτες ακινήτων, κατά τη συντήρηση ανελκυστήρων, σε κυνηγετικούς συλλόγους, σε ιδιώτες ή οικογένειες κ.ά.
 • Επαγγελματική ευθύνη
  Παρέχεται σε πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, ιατρούς και φαρμακοποιούς, σε επιχειρήσεις ιδιωτικών ΚΤΕΟ, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς πράκτορες και συμβούλους, σε λογιστές, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, συντηρητές καυσίμων κ.α.
 • Ευθύνη προϊόντων
  Παρέχεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη σχεδίαση, κατασκευή, παραγωγή ή διανομή προϊόντων.
 • Αστική ευθύνη Περιβαλλοντικών κινδύνων
  Παρέχεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και αφορά αποκλειστικά ζημιές από την ατυχηματική μόλυνση του περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά τους ή την προσωρινή αποθήκευσή τους.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

 • Δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων και ποτών.
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής ή υδάτινης ψυχαγωγικής εγκατάστασης.
 • Εργοδοτική ευθύνη.
 • Κλοπή προσωπικών αντικειμένων πελατών.
 • Υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών - επισκεπτών – προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία υπαίθριων ή/και στεγασμένων σταθμών (parking) οχημάτων.
 • Διασταυρούμενη ευθύνη.
 • Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.
 • Επέκταση Γενικής Αστικής Ευθύνης στην κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης για τη λειτουργία των γραφείων των επαγγελματιών και στην ευθύνη προϊόντων.
 • Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία/χρήση Σμη Ε.Α Drones.