Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αποζημίωσης για καλύψεις Κλάδων Ζωής και Ατυχημάτων/Ασθενειών

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων αναγράφονται παρακάτω τα συνήθη δικαιολογητικά που απαιτεί η Εταιρεία για κάθε περίπτωση αποζημίωσης. Η απαρίθμηση δεν είναι εξαντλητική και ενδέχεται, ανάλογα με το περιστατικό, να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα.

Κοινά δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους νόμιμους κληρονόμους ή την/τον σύζυγο του θανόντα.

 • Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνεται η χρονολογία γέννησης του θανόντα.
 • Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη ή αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό Εφορίας ότι έγινε δήλωση του ασφαλίσματος και καταβλήθηκε ο ανάλογος φόρος. (Για την έκδοσή του θα πρέπει ο/οι δικαιούχος /-οι του ασφαλίσματος να υποβάλουν αίτηση στην εφορία. Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχουν πάρει σχετική βεβαίωση από την Εταιρεία μας την οποία θα προσκομίσουν στην Εφορία. Συνεπώς θα πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα αποζημιώσεων σε ποια εφορία θα υποβληθεί η βεβαίωση.)
 • Αντίγραφο βιβλίου συμβάντων εάν ο θάνατος επήλθε από τροχαίο ατύχημα.
 • Πιστοποιητικό τοξικολογικής εξέτασης στις περιπτώσεις που επιβάλλεται να γίνει από τον νόμο, ή πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής ότι δεν πραγματοποιήθηκε.
 • Αντίγραφο Ποινικής Δικογραφίας (για περιπτώσεις αυτοκτονιών ή θανάτων από ατύχημα).
 • Έκθεση νεκροψίας σε περίπτωση αυτοκτονίας ή αιφνίδιου θανάτου εκτός νοσοκομείου από παθολογικά ή άλλα αίτια.
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας, εάν ο θανών νοσηλευόταν, στο οποίο να αναφέρεται η αιτία θανάτου.
 • Ιατρική γνωμάτευση του ιατρού που πιστοποιεί το θάνατο (εάν ο θάνατος επήλθε στο σπίτι).
 • Αν στο συμβόλαιο είναι Δικαιούχοι ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 χρόνων) είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό από τα βιβλία του τμήματος τακτικής διαδικασίας του αρμόδιου πρωτοδικείου, στο οποίο να φαίνεται ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί έκπτωσης ή παύσης του πατέρα ή της μητέρας από τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους και ότι δεν έχει ορισθεί άλλος επίτροπος.
 • Βιβλιάριο Ασθενείας πρωτότυπο ή πλήρως φωτοτυπημένο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 • Μόνο από τους κληρονόμους: Κληρονομητήριο (κατά τα άρθρα 1956 και επόμενα του Αστικού Κώδικα) εφόσον δικαιούχοι ορίζονται οι "Νόμιμοι Κληρονόμοι".
 • Μόνο από την/τον σύζυγο του θανόντα: Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν κατατέθηκε αίτηση Διαζυγίου. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ασθενείας.
 • Εισιτήριο - Εξιτήριο (εφόσον προηγήθηκε νοσηλεία).
 • Λεπτομερής ιατρική γνωμάτευση.
 • Άλλες ιατρικές εξετάσεις ή δικαιολογητικά που θα κριθούν απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ιστορικού, βιβλιάριο ασθενείας, ιστολογικές εξετάσεις κ.λπ.).
 • Υπεύθυνη δήλωση ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία του συμβάντος καθώς και αναλυτική περιγραφή.
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας - ιατρική γνωμάτευση στην οποία να φαίνεται ότι η ανικανότητα του ασφαλισμένου είναι απόλυτη, διαρκής και οριστική.
 • Άλλες ιατρικές εξετάσεις ή δικαιολογητικά που θα κριθούν απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ιστορικού, βιβλιάριο ασθενείας, ακτινογραφίες κ.λπ.).
 • Υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος.
 • Ιατρική γνωμάτευση, συνταγές φαρμάκων και παραπεμπτικά για τυχόν διαγνωστικές εξετάσεις ή φυσιοθεραπείες.
 • Πρωτότυπες και θεωρημένες αποδείξεις ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός ή εκτός νοσοκομείου. Στις αποδείξεις φαρμάκων να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του φαρμακείου καθώς και αντίγραφο της ηλεκρονικής συνταγογράφησης.
 • Δήλωση Ατυχήματος ή Ασθένειας υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο (άμεση αποστολή στο τμήμα αποζημιώσεων).
 • Γνωμάτευση γιατρού ή νοσοκομείου που να αναφέρει το είδος της ασθένειας ή του ατυχήματος και τον προβλεπόμενο χρόνο ανικανότητας για εργασία (αποστολή στο τμήμα αποζημιώσεων εντός 7 ημερών, το αργότερο).
 • Τυχόν ακτινογραφίες και εργαστηριακές εξετάσεις που υπέδειξε ο ιατρός.
 • Εάν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ή σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό που χορηγεί άδεια, απαιτούνται αντίγραφα των αδειών ή αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών καθώς και βεβαίωση από τον εργοδότη για τις ημέρες απουσίας από την εργασία.

Ι. Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.

 • Άμεση τηλεφωνική ενημέρωση στη γραμμή υγείας της εταιρείας τηλ.: 210-9307723.
 • Την όλη διαδικασία εξυπηρέτησης και καθοδήγησης του ασφαλισμένου αναλαμβάνει η Εταιρεία μέσω της συνεργαζόμενης ελεγκτικής εταιρείας.

ΙΙ. Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία.

 • Άμεση τηλεφωνική ενημέρωση στη γραμμή υγείας της εταιρείας τηλ.: 210-9307723.
 • Δήλωση ατυχήματος / ασθενείας η οποία πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρεία μέσα σε 8 ημέρες από την ημέρα εισαγωγής του ασφαλισμένου αλλά οπωσδήποτε πριν την έξοδο από το νοσοκομείο.
 • Πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας – συνταγολόγιο.
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας του νοσηλευτικού ιδρύματος για την αιτία της νοσηλείας, πλήρες ιατρικό ιστορικό ασθενούς, φύλλο πορείας ασθενούς και πρακτικό επέμβασης (σε περίπτωση χειρουργικού περιστατικού).
 • Εισιτήριο - εξιτήριο.
 • Πρωτότυπα παραστατικά νοσηλείας (Τιμολόγιο - Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών).
 • Σε περίπτωση συμμετοχής κρατικού ή ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα απαιτείται βεβαίωση από το εκάστοτε λογιστήριο του νοσοκομείου, η οποία να αναφέρει:
  • Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας
  • Τη συμμετοχή του/των άλλου/άλλων φορέα/φορέων
  • Τη συμμετοχή του ιδιώτη
   (Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε άλλο φορέα, θα προσκομίζονται φωτοτυπίες τιμολογίων και ΑΠΥ ιατρών.)
 • Για νοσηλεία στο εξωτερικό απαιτείται θεώρηση και μετάφραση όλων των ιατρικών και οικονομικών δικαιολογητικών από Ελληνική Προξενική Αρχή.
 • Εξιτήριο του μαιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφεται το είδος του τοκετού (φυσιολογικός ή καισαρική τομή).
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Δήλωση ατυχήματος – ασθενείας.
 • Πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο.
 • Πιστοποιητικό νοσηλείας του νοσηλευτικού ιδρύματος για την αιτία της νοσηλείας, πλήρες ιατρικό ιστορικό ασθενούς, εισιτήριο - εξιτήριο.
 • Πρακτικό επέμβασης.