ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ πλην ΑΥΤ/ΤΟΥ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει υποχρέωση:

 • Να ειδοποιήσει την Εταιρεία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που αντιλήφθηκε το ζημιογόνο γεγονός.
 • Να καλέσει σε βοήθεια τις αρμόδιες Αρχές, όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς ή την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής.
 • Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων, ενεργώντας σαν να μην ήταν ασφαλισμένος, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.
 • Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον πραγματογνώμονα της Εταιρείας. Να μην επισκευάζει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και γενικά να μην αλλάζει τον ασφαλισμένο χώρο, χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.
 • Να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
 • Να παραδώσει γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς) που να περιλαμβάνει την καταγραφή της αιτίας της ζημιάς, των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το κόστος αυτών.
 • Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρεία.
 • Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που σχετίζεται με τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
 • Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης τρίτου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

Για να δείτε τη δήλωση πατήστε εδώ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ.

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος έχει υποχρέωση:

 • Να ειδοποιήσει την Εταιρεία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που αντιλήφθηκε το ζημιογόνο γεγονός.
 • Να ειδοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές, όπως το Λιμεναρχείο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς ή την Αστυνομία σε περίπτωση κλοπής.
 • Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων, ενεργώντας σαν να μην ήταν ασφαλισμένος, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία και, εκτός αντιθέτου εγγράφου συμφωνίας της Εταιρείας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το ασφαλιστικό ποσό. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της έγγραφες οδηγίες.
 • Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον πραγματογνώμονα της Εταιρείας. Να μην επισκευάζει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και γενικά να μην αλλάζει τον ασφαλισμένο χώρο, χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.

Να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

Να παραδώσει γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς ή απώλειας) που να περιλαμβάνει την καταγραφή της αιτίας της ζημιάς/απώλειας, των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το κόστος αυτών, βεβαίωση Λιμεναρχείου, άδειες προβλεπόμενες από το Νόμο για την κυκλοφορία των μέσων Αναψυχής και άλλα δικαιολογητικά απαραίτητα για τη θεμελίωση της απαίτησής του, προσκομίζοντας τα: (1) αντίγραφα των εγγράφων του σκάφους, (2) αντίγραφο του ημερολογίου συμβάντων της αρμόδιας λιμενικής αρχής στην οποία δηλώθηκε και η που επελήφθη του συμβάντος, (3) πόρισμα των λιμενικών, αστυνομικών ή άλλων Αρχών, σχετικά με το ζημιογόνο γεγονός, (4) πρωτότυπα τιμολόγια και αποδεικτικά δαπανών.

Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρεία.

Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που σχετίζεται με τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό.

Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης τρίτου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

Σε περίπτωση ναυαγίου, να προβεί αμέσως στη σηματοδότησή του.

Για να δείτε τη δήλωση πατήστε εδώ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος πρέπει να τηρεί χωρίς παρέκκλιση τους νόμους και διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και να παίρνει τις εύλογες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση:

 • Να ειδοποιήσει τις Αρχές αμέσως μόλις πληροφορηθεί το γεγονός και χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να περιορίσει τη ζημιά καθώς και να πράξει οτιδήποτε θα του υπαγόρευε το δικό του συμφέρον, αν δεν ήταν ασφαλισμένος. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της οδηγίες.
 • Να ειδοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο την Εταιρεία αμέσως και να της υποβάλει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, σχετική γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς) που να περιλαμβάνει την αιτία του ζημιογόνου γεγονότος, περιγραφή των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το κόστος αυτών και εφεξής να υποβάλλει μέσα σε εύλογο χρόνο οποιαδήποτε δικαιολογητικά, αποδεικτικά μέσα και πληροφορίες που θα του ζητηθούν.
 • Να προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που σχετίζεται με τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
 • Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά από ζημιογόνο γεγονός ή ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ή προκάλεσαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον πραγματογνώμονα της Εταιρείας, προς τον οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
 • Να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για οποιοδήποτε γεγονός ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε απαίτηση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαίτησης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρεία.
 • Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης τρίτου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου και να ζητά οποιοδήποτε αποδεικτικό που νόμιμα είναι απαραίτητο ή χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και της έκτασης της ζημιάς. Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η παραλαβή οποιωνδήποτε εγγράφων (και των δικογράφων) από την Εταιρεία καθώς και το γεγονός ότι προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες δεν σημαίνει και αποδοχή εκ μέρους της της ευθύνης για την κάλυψη της ζημιάς.

Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να απαλλαγεί από οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης ή/και να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

Για να δείτε τη δήλωση πατήστε εδώ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ.

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος/προστιθείς/εκπρόσωπός του έχει υποχρέωση:

 • Να ειδοποιήσει την Εταιρεία, αμέσως όταν αντιληφθεί, ο ίδιος ή οι προστιθέντες του ή οι εκπρόσωποί του, το ζημιογόνο γεγονός.
 • Να ειδοποιήσει τις αρμόδιες Αρχές.
 • Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των ασφαλισμένων αντικειμένων ή τον περιορισμό της ζημιάς τους, ενεργώντας σαν να μην ήταν ασφαλισμένος, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρεία και, εκτός αντιθέτου εγγράφου συμφωνίας της Εταιρείας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το ασφαλιστικό ποσό. Αν η αποζημίωση καλύπτει μέρος μόνο της ζημιάς, η Εταιρεία οφείλει να αποδώσει ανάλογο μέρος των εξόδων, εκτός αν τα έξοδα δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μετά από δικές της έγγραφες οδηγίες.
 • Να μην αλλάξει την πραγματική κατάσταση που σχηματίζεται μετά τη ζημιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Να διαφυλάσσει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και να τα έχει διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον αντιπρόσωπο ή/και τον πραγματογνώμονα της Εταιρείας. Να μην επισκευάζει τα αντικείμενα που έπαθαν ζημιά και γενικά να μην αλλάζει τον ασφαλισμένο χώρο, χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.
 • Να παρέχει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρείας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
 • Να παραδώσει γραπτή έκθεση (δήλωση ζημιάς ή απώλειας) που να περιλαμβάνει την καταγραφή της αιτίας της ζημιάς/απώλειας, των πραγματικών περιστατικών και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτή, καθώς και λεπτομερή περιγραφή των ζημιών ή απωλειών και το κόστος αυτών.
 • Να προωθεί, άμεσα στην Εταιρεία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο που σχετίζεται με τη ζημιά, από όπου και αν προέρχεται αυτό.
 • Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό απαίτησης τρίτου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου, την απόκρουση ή το διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Η Εταιρεία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια να προβεί στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή σε διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρεία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεών του παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

Επιπλέον, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένος, οι εκπρόσωποι του, ή οι προστιθέντες του, μόλις αντιληφθούν τη ζημιά οφείλουν:

 • Να διαμαρτυρηθούν εγγράφως, αμέσως μετά την εκφόρτωση των ασφαλισμένων αντικειμένων και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, στους μεταφορείς, διαμεταφορείς, τις Λιμενικές Αρχές ή άλλους θεματοφύλακες για οποιαδήποτε δέματα λείπουν ή φέρουν ίχνη ζημιών, οπωσδήποτε πριν τα ασφαλισμένα αντικείμενα παραληφθούν κι απομακρυνθούν από το Τελωνείο ή άλλο αποθηκευτικό χώρο παραλαβής.
 • Σε καμιά περίπτωση να μην υπογράφουν αποδείξεις ανεπιφύλακτης παραλαβής και να μην παραλαμβάνουν ανεπιφύλακτα ασφαλισμένα αντικείμενα, όταν υπάρχει εμφανής ζημιά ή/και απώλεια σε αυτά ή την συσκευασία τους ή όταν βρίσκονται σε αμφισβητούμενη κατάσταση ή σε περιπτώσεις παραλαβής κλειστών φορτίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να κάνουν σχετική παρατήρηση για την κατάσταση των ασφαλισμένων αντικειμένων, πάνω στα έγγραφα φόρτωσης ή να παραλαμβάνουν τα Ασφαλισμένα αντικείμενα «με κάθε επιφύλαξη».
 • Να διασφαλίζουν, όταν η μεταφορά γίνεται σε εμπορευματοκιβώτια (containers), ότι αυτά και οι σφραγίδες τους θα εξετασθούν αμέσως από τον αρμόδιο υπάλληλο. Αν το εμπορευματοκιβώτιο παραδοθεί με ζημιές ή με σπασμένες σφραγίδες ή χωρίς σφραγίδες ή με σφραγίδες διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στα φορτωτικά έγγραφα, να διατυπώνουν τις αντίστοιχες παρατηρήσεις στην απόδειξη παράδοσης και να φυλάσσουν όλες τις ελαττωματικές ή μη κανονικές σφραγίδες για μετέπειτα εξακρίβωση.
 • Να ζητούν αμέσως από τους εκπροσώπους των μεταφορέων ή άλλων θεματοφυλάκων τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αν είναι εμφανή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά και να εγείρουν απαιτήσεις από τους μεταφορείς ή άλλους θεματοφύλακες για την αποκατάσταση οποιασδήποτε πραγματικής απώλειας ή ζημιάς που προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη.

Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να στερήσει από τον ασφαλισμένο το δικαίωμά του για λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Για να δείτε τη δήλωση πατήστε εδώ