ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να βρείτε Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ατυχήματος, Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος, καθώς και δίκτυο συνεργατών για κατάθεσή τους. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση του διπλώματος οδήγησης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει το συντομότερο δυνατό στον τόπο του ατυχήματος, θα σας βοηθήσει στη καταγραφή του περιστατικού και στη συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης και θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα και τον τόπο ατυχήματος. Επιπλέον σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα δεν μπορεί να κινηθεί αυτοδύναμα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ρυμούλκησης σε συνεργαζόμενο συνεργείο ή σε συνεργείο της επιλογής σας.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Αμέσως μετά από τροχαίο περιστατικό και πάντως μέσα σε οκτώ ημέρες που έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών ή και σωματικών βλαβών, πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση ατυχήματος ή το έντυπο της φιλικής δήλωσης:

 • στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Λ. Συγγρού 193-195 Νέα Σμύρνη, ή
 • στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης , Αριστοτέλους 5, ή
 • στα κατά τόπους ορισμένα από την ασφαλιστική Εταιρεία νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να παραλαμβάνουν δηλώσεις ατυχημάτων και έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης
 • με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση της Εταιρείας Λ. Συγγρού 193-195 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη τμήματος ζημιών αυτοκινήτων, ή
 • με αποστολή της δήλωσης μέσω fax στον αριθμό 2109310966
 • με αποστολή της δήλωσης μέσω e-mail στην διεύθυνση:

motorclaims@minetta.gr

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποστέλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης του οδηγού.

Μαζί με τη δήλωση ατυχήματος μπορείτε να συμπληρώνετε και υποβάλετε και το έντυπο της αίτησης αποζημίωσης που σας έχει χορηγηθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 3/5/26-1-2011 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η δήλωση ατυχήματος εφόσον συμπληρωθεί από τον ασφαλισμένο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τη μάρκα τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (διεύθυνση και τηλέφωνο), τα πλήρη στοιχεία του οδηγού (εφόσον είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη).
 • Τα στοιχεία του ατυχήματος όπως, ημερομηνία, ώρα και τόπος καθώς και το είδος της ζημιάς που προκλήθηκε.
 • Τα στοιχεία του άλλου ή των άλλων εμπλεκόμενων στο ατύχημα (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, τύπο οχήματος και ασφαλιστική Εταιρεία).
 • Την περιγραφή των συνθηκών ατυχήματος, η οποία θα πρέπει να είναι λεπτομερής, να περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις των οχημάτων τα σημεία σύγκρουσης αυτών και ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τόπου ατυχήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Φιλική δήλωση ατυχήματος εφόσον έχει συμπληρωθεί από τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
 • Δελτίο συμβάντων της Τροχαίας (εφόσον επελήφθη του ατυχήματος) και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες αντίγραφο της σχηματισθείσας Ποινικής Δικογραφίας.
 • Έγγραφο που πιστοποιεί την αποδοχή από την ασφαλιστική εταιρεία της ευθύνης του ασφαλισμένου της, για τη λήψη του οποίου επιλαμβάνεται η ασφαλιστική σας Εταιρεία.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η Εταιρεία και η οποία διενεργείται ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργαζόμενο συνεργείο ή σε χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.
 • Διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε περίπτωση ατυχήματος σωματικών βλαβών.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις και αποδείξεις των δαπανών που καταβλήθηκαν λόγω της σωματικής βλάβης.
 • Έγγραφα που θα αποδεικνύουν την απώλεια εισοδήματος (εφόσον ο τραυματίας εργάζεται).

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς του οχήματός του σε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
2 ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α
3 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
5 ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
6 INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
7 GENERALI HELLAS A.A.E.
8 ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
9 INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
10 Gasanmamo Insurance LTD
11 EURO INSURANCES LTD
12 AIG EUROPE S.A
13 Hellas Direct INSURANCE LTD
14 QIC EUROPE LTD
15 Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
16 GENERALI HELLAS I AAE (ΠΡΩΗΝ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ)
17 ΜΙΝΕΤTΑ A.A.E.
18 ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
19 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
20 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
21 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
22 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
23 EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ
24 ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
25 PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
26 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
27 EUROINS INSURANCE COMPANY AD

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η μη ασφάλιση και η ευθύνη του υπαίτιου οχήματος.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία σε συνεργαζόμενο συνεργείο ή σε χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή οδηγού οχήματος που φέρει πινακίδες άλλης χώρας θα πρέπει να καλέσετε την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν. Θα πρέπει να φροντίσετε να αντιγράψετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας , τη μάρκα και το χρώμα του οχήματος καθώς και τη χώρα προέλευσής του. Από τον οδηγό θα ζητήσετε και θα καταγράψετε τα στοιχεία του και τα στοιχεία της πράσινης κάρτας. Κατόπιν επικοινωνήστε με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία αποζημίωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος του ασφαλισμένου μας.
 • Δελτίο συμβάντων της Τροχαίας (εφόσον επελήφθη του ατυχήματος) και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες αντίγραφο της σχηματισθείσας Ποινικής Δικογραφίας.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ζημιωθείς.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.
 • Διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβες.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις και αποδείξεις των δαπανών που καταβλήθηκαν λόγω της σωματικής βλάβης.
 • Έγγραφα που θα αποδεικνύουν την απώλεια εισοδήματος (εφόσον ο τραυματίας εργάζεται).

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την πάροδο 60 ημερών από την υποβολή της μήνυσης και μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας (ΔOY) περί καταβολής των τελών κυκλοφορίας και βεβαίωση ότι το κλεμμένο όχημα έχει δηλωθεί στις δηλώσεις εισοδήματος του ασφαλισμένου των προηγούμενων χρόνων.
 • Παροχή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος έγγραφης εντολής και ανέκκλητης πληρεξουσιότητας, με την οποία θα δίνεται στην Εταιρεία το δικαίωμα να πουλήσει το όχημα που θα βρεθεί και να κρατήσει το τίμημα, εφόσον το επιθυμεί.
 • Την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου που θα παρέχει στην Εταιρεία την ευχέρεια να ζητήσει την υπογραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος που θα βρεθεί, είτε σ’ αυτή, οπότε θα περιέχει το προσύμφωνο ρήτρα αυτοσύμβασης υπέρ της Εταιρείας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο, που θα υποδειχθεί απ’ αυτήν.
 • Αντίγραφο δελτίου συμβάντων από το ίδιο αστυνομικό τμήμα ότι το κλεμμένο όχημα δεν βρέθηκε μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης της αποζημίωσης.
 • Πρωτότυπο ή αντίγραφο (όχι φωτοαντίγραφο) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή βεβαίωση από το αρμόδιο Υπουργείο περί μη μεταβολής των στοιχείων του λόγω κλοπής.
 • Βεβαίωση υπολοίπου οφειλής δανείου από την τράπεζα στην περίπτωση που το όχημα είναι με δανειοδότηση.
 • Κάθε άλλο έγγραφο απαραίτητο για τη μεταβίβαση του οχήματος.
 • Ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται επίσης, κατά την υποβολή της δήλωσης κλοπής να καταθέσει στην Εταιρεία το ζεύγος κλειδιών του κλαπέντος οχήματος.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Δελτίο συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένο το συμβάν.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Δελτίο συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφ’ όσον η πρόκληση της ζημιάς οφείλεται σε πυρκαγιά ή έκρηξη.
 • Αντίγραφο της σχηματισθείσας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ποινικής Δικογραφίας.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η Εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης και επιπλέον θα παρακρατείται το ήμισυ της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Δελτίο συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής στο οποίο θα έχει καταγραφεί το συμβάν.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η Εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης και επιπλέον θα παρακρατείται το ήμισυ της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Βεβαίωση της επέλευσης του ατυχήματος από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου.
 • Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού.
 • Kληρονομητήριο.
 • Αν για το θάνατο του ασφαλισμένου έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκομισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για θάνατο ή ανικανότητα, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τα Kεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή του και οφείλει να διευκολύνει την Εταιρεία σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας.

Η Εταιρεία δικαιούται να υποβάλει τον παθόντα σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα από γιατρό της επιλογής της.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής της ζημιάς και την έκδοση των σχετικών παραστατικών ο ζημιωθείς οφείλει να τα αποστείλει στην ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό της αποζημίωσης. Στη συνέχεια ενημερώνεται για το ποσό, το χρόνο και τον τόπο καταβολής της αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την αντικατάσταση η την επισκευή του κρυστάλλου στο συνεργαζόμενο δίκτυο επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων της εταιρείας GLASSDRIVE ή σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο επισκευής ζημιών εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης και χωρίς να παρακρατείται η αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαλλαγή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος και φ/ο της άδειας ικανότητας οδήγησης του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
 • Δελτίο συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένο το συμβάν.
 • Αντίγραφο της Ποινικής Δικογραφίας αν κατά το ατύχημα προκλήθηκαν σωματικές βλάβες.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης και επιπλέον θα παρακρατείται το ήμισυ της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος και φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
 • Δελτίο συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένο το συμβάν.
 • Δελτίο συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον η πρόκληση της ζημιάς οφείλεται σε πυρκαγιά ή έκρηξη.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Βεβαίωση αποχαρακτηρισμού ή πιστοποιητικό ανακύκλωσης του οχήματος.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος και φ/ο της άδειας ικανότητας οδήγησης του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
 • Δελτίο συμβάντων της Αστυνομικής Αρχής στο οποίο θα είναι καταγεγραμμένο το συμβάν.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Βεβαίωση αποχαρακτηρισμού ή πιστοποιητικό ανακύκλωσης του οχήματος.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η Εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.

Στην περίπτωση που ο ζημιωθείς ασφαλισμένος επιλέξει την επισκευή της ζημιάς σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο, εκχωρεί το δικαίωμα αποζημίωσης στο συνεργείο χωρίς ο ίδιος να εμπλακεί στη διαδικασία αποζημίωσης και επιπλέον θα παρακρατείται το ήμισυ της αναγραφόμενης στο ασφαλιστήριο απαλλαγής.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η Εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος ή,
 • Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απώλεια ή η κλοπή των κλειδιών.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια αντικατάστασης των κλειδιών.

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης οχήματος αντικατάστασης, φορολογήσιμης ισχύος ίσης με το ασφαλισμένο όχημα και με όριο τους 14 ίππους σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, μετά από ζημιά που καλύπτεται με αυτό το Ασφαλιστήριο, στερηθεί τη χρήση του ασφαλισμένου οχήματος.

Η κάλυψη θα παρέχεται για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την επισκευή του οχήματος με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ημέρες και εφόσον ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) ημέρες.

Βασική προϋπόθεση για να ισχύσει η κάλυψη είναι η στέρηση της χρήσης του ασφαλιζόμενου οχήματος να οφείλεται σε κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 • Δήλωση ατυχήματος.
 • Έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που θα υποδείξει η Εταιρεία και ενόσω το ζημιωμένο όχημα βρίσκεται σε συνεργείο ή σε άλλο χώρο που θα ορίσει ο ασφαλισμένος.
 • Τιμολόγια από νόμιμα λειτουργούσα εταιρεία ενοικίασης οχημάτων.

Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει.

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω αναγραφόμενα δεν υποκαθιστούν τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ούτε την επικοινωνία με την Εταιρεία και με τους συνεργάτες ασφαλιστές.