Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αναπτύσσει Ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική Συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, προς όφελος της προόδου του προσωπικού και του δικτύου πωλήσεών της

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοινώνει την ανάπτυξη ευρείας εκπαιδευτικής συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Σημαντική προτεραιότητα και στρατηγική επιλογή της Εταιρείας αποτελεί η διαρκής εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των στελεχών της, αλλά και των συνεργατών του δικτύου πωλήσεών της, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της τεχνογνωσίας τους, καθώς και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας τους. 
Στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας συνεργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
Συγκρότηση σύγχρονης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (e-library), οι τίτλοι της οποίας εκτείνονται σε θεσμικά θέματα, σε θέματα ασφαλιστικής τεχνικής, προϊόντων και κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας καθώς και σε θέματα πωλήσεων, επικοινωνίας και customer service excellence,
Διαμόρφωση Eξειδικευμένων custom made Προγραμμάτων – στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΙΝΕΤΤΑ EDU – βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και του δικτύου συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,
Συστηματική συμμετοχή στελεχών της Εταιρείας στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών, EIAS Diploma in Insurance Science and Operations, καθώς και στα εγνωσμένου κύρους Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εξειδικευμένα Σεμινάρια του Ινστιτούτου,
Ανοικτή συμμετοχή των στελεχών και συνεργατών του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που προσφέρει το Ινστιτούτο σε αμφότερους τους Τομείς Α και Β, 
Τακτική διεξαγωγή επίκαιρων ενδοεπιχειρησιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, επί θεμάτων ειδικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια και αιγίδα του Ινστιτούτου.   
H MINETTA θα συνεχίσει να λαμβάνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως η ευρεία συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σκοπεύοντας στην καλλιέργεια της καινοτομίας, της διαρκούς εκπαίδευσης, της ευρείας επιμόρφωσης και της εξειδικευμένης μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 
Back to top