Προσωπικά δεδομένα

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 , τον Ν 4624/2019 καθώς και κάθε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και Απόφαση της ΑΠΔΠΧ.

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική θα χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας είναι:

Λ. Συγγρού 193-195 και Χρ Σμύρνης 2, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121, Αθήνα

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία;

Η Εταιρία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της αλλά και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της για έναν η περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύναψη/εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ 1β του ΓΚΠΔ).
 • Για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος) στους ασφαλισμένους ή σε τρίτους ζημιωθέντες από υπαιτιότητα των ασφαλισμένων της Εταιρείας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύναψη/εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ 1β του ΓΚΠΔ).
 • Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την πρόληψη και αντιμετώπιση της ασφαλιστικής εξαπάτησης (διενέργεια ενδελεχούς προασφαλιστικού ελέγχου), της καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημόσιων αρχών. Νομική βάση της εν λόγω πρόσθετης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (άρθρο 6, παρ. 1στ του ΓΚΠΔ) στην εκτίμηση του κινδύνου με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και την απόφαση της ανάληψης, είτε να διασφαλίσει το σεβασμό των συμβατικών δικαιωμάτων και να προασπίσει τα συμφέροντά της.
 • Στην έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του υποκειμένου ή αιτήσεις αποζημίωσης στο πλαίσιο της περιστολής της ασφαλιστικής εξαπάτησης.
 • Για την διαχείριση παραπόνων, αιτιάσεων και καταγγελιών, την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, τον έλεγχο πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, κάνοντας ενδεχομένως χρήση και αυτοματοποιημένων μέσων, και για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6, παρ. 1γ του ΓΚΠΔ).
 • Για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς, για την ανάλυση της πελατειακής μας βάσης και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, για τη βελτίωση της απόδοσης και της λειτουργικότητας αυτής, μόνο με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας (άρθρο 6, παρ. 1α του ΓΚΠΔ).
 • Για την ενημέρωσή σας (μέσω ηλεκτρονικής ή έγχαρτης αλληλογραφίας ή μέσω τηλεφώνου ή sms) για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας ή για διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών από την ποιότητα των παρεχόμενων από την Εταιρία υπηρεσιών. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας αφενός να σας ενημερώσει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και αφετέρου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία (άρθρο 6, παρ. 1 στ’ του ΓΚΠΔ).
 • Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της, για τη διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών της, για τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων και τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών και για τη συμμόρφωση με τις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες της και τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. Νομική βάση των εν λόγω επεξεργασιών είναι η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 6, παρ. 1στ του ΓΚΠΔ).
 • Για την διαχείριση αιτημάτων πρόσληψης σε θέση εργασίας στην Εταιρία. Νομική βάση των εν λόγω επεξεργασιών είναι η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας (άρθρο 6, παρ. 1στ του ΓΚΠΔ).
Από ποιες πηγές συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 • από εσάς τους ίδιους κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης σας, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχετε γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,
 • από τρίτα συνεργαζόμενα με την Εταιρία, μέρη που καλύπτουν υπηρεσίες παροχών υγείας και ατυχημάτων, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, συνεργεία, πραγματογνώμονες δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από υπηρεσίες στατιστικής και βάσεων δεδομένων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών,
 • από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου, στις περιπτώσεις που οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την διεκπεραίωση αιτημάτων τους. Επίσης κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας θα αποθηκευτούν cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ,
 • από κλήσεις σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κλήση σας θα καταγραφεί και θα αποθηκευτεί ο αριθμός τηλεφώνου από όπου μας καλέσατε,
 • από προωθητικές ενέργειες, για την προώθηση των προϊόντων μας και τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων,
 • Από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης CCTV όπου καταγράφονται εικόνες κατά την είσοδο στο κτίριο της Εταιρείας,
 • κατά την εγγραφή των χρηστών στις εφαρμογές Μyminetta, Payminetta,
 • κατά την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων από άτομα που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με την Εταιρία.
Ποιες είναι οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί και το είδος της συνεργασίας ή της μεταξύ μας σχέσης.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι:

 • Δεδομένα Ταυτοποίησης απαραίτητα για την έναρξη και διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες : όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, αριθμός φορολογικού μητρώου, Δ.Ο.Υ.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας: διεύθυνση αλληλογραφίας (κατοικίας και εργασίας), αριθμούς τηλεφώνου / φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα Πληρωμής: ΙΒΑΝ, τραπεζικοί λογαριασμοί.
 • Δεδομένα Ασφάλισης: δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση (φωτοτυπία εκκαθαριστικών εφορίας), δεδομένα υγείας, Α.Μ.Κ.Α, δεδομένα οδηγικής συμπεριφοράς (driving history).
 • Δεδομένα Διακανονισμού: δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.
 • Δεδομένα Εκπαίδευσης και Εμπειρίας: βιογραφικά, πτυχία, πιστοποιήσεις.
Που διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Tα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα της Εταιρίας που είναι επιφορτισμένα και αρμόδια για την εξυπηρέτηση, την λειτουργία, και τον έλεγχο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Περαιτέρω και πάντοτε με την απόλυτα σύννομη, διαφανή και με κάθε δέουσα προσοχή και επιμέλεια διαδικασία αλλά και μόνο όταν αυτό υπαγορεύεται και απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, τα δεδομένα σας δύνανται να διαβιβασθούν:

 • σε συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,
 • αντασφαλιστές,
 • συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες έπειτα από υποβολή νόμιμου σχετικού αιτήματος (περιπτώσεις συνασφάλισης, διπλής ασφάλισης, αποζημίωσης σύμφωνα με το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού,
 • εξωτερικούς συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες απαραίτητες για την διαχείριση του ασφαλιστηρίου και την παροχή υπηρεσιών, όπως εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος, υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων, εταιρείες ηλεκτρονικής κοστολόγησης υλικών ζημιών και αποτίμησης της εμπορικής αξίας τους και ελεγκτικών υπηρεσιών υγείας,
 • εισπράκτορες ή εταιρείες είσπραξης ασφαλίστρων,
 • θεμελίωση δικαιωμάτων η την άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες, ερευνητές ατυχημάτων και ορκωτούς λογιστές,
 • συνεργαζόμενα νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, ιατρούς, και λοιπούς επαγγελματίες υγείας,
 • εταιρείες διαχείρισης αποζημιώσεων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συντονιστικών ενεργειών απαραίτητων για τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας, εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων καθώς και εταιρείες πληροφορικής.

Επίσης, η Εταιρία στα πλαίσια της συμμόρφωσής της με την νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας:

 • στην Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.),
 • στην Υπηρεσία Στατιστικής (αρχείο ΥΣΑΕ) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,
 • σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές (όπως δικαστήρια, εισαγγελίες, αστυνομία) και φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Α.Α.Δ.Ε.),
 • σε υπηρεσίες (όπως Συνήγορος του Καταναλωτή, Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου),
 • σε ασφαλιστικά ταμεία, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διαβιβάσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πραγματοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό υποκειμένων και μόνο αν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης η οποία συνάφθηκε προς όφελος του υποκειμένου.

Για πόσο χρόνο η Εταιρεία θα διατηρεί τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική σχέση ή η συνεργασία με το φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οιονδήποτε τρόπο η Εταιρία υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα μέχρι να επέλθει η παραγραφή των αξιώσεων που πηγάζουν από την συγκεκριμένη συμβατική σχέση ή συνεργασία, όπως προβλέπεται και ρυθμίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με ανώτατο όριο το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ετών από την λήξη της σύμβασης ή της συνεργασίας.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, η Εταιρεία τηρεί τα δεδομένα αυτά μέχρι τρία (3) έτη.

Οι ηχογραφημένες κλήσεις διατηρούνται στο αρχείο μας για έξι (6) μήνες ενώ το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης διατηρείται έως 20 ημέρες.

Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη μεταξύ της Εταιρίας και των κατόχων των δεδομένων, τα δεδομένα θα τηρούνται πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία από την Εταιρεία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Τα δικαιώματά που μπορείτε να ασκήσετε είναι:

 • το δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή της ενημέρωσής σας, κατόπιν αιτήματος, ώστε να πληροφορηθείτε για το ποια δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, τους λόγους επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους,
 • το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών – προσωπικών σας δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») εφ όσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Η Εταιρία διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρία βασίζονται σε αναλύσεις παραμέτρων που καθιστούν αντικειμενική την αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία έχουν παρασχεθεί από σας, μέσω της αίτησης ένταξης καθώς και δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται από τρίτες πηγές.

Σε περίπτωση διατύπωσης εκ μέρους του υποψηφίου λήπτη της ασφάλισης αντιρρήσεων ή αμφισβήτησης, αυτός δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρία για την παροχή διευκρινήσεων/ επεξηγήσεων ή να αμφισβητήσετε το περιεχόμενο της. Για την άσκηση των δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αποστέλλοντας μήνυμα στο email dpo@minetta.gr.

Επισημαίνεται ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας που έχουν συλλεχθεί για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης. Για τις περιπτώσεις που η συγκατάθεσή σας αποτελεί την νομική βάση για τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να συνεπάγεται την άμεση διακοπή της συμβατικής μας σχέσης, δεδομένου ότι πλέον δε θα νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προ συμβατικό στάδιο, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του, χωρίς κόστος, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς;

Η Εταιρία δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από το υποκείμενο των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών και εταιρείες προωθητικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minetta.gr.

Πώς διασφαλίζει η Εταιρεία την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με απόλυτα σύννομο και διαφανή τρόπο, ότι θα τα διαβιβάζει αποκλειστικά και μόνο όταν και όπου αυτό απαιτείται και όχι για σκοπούς που δεν συνάδουν με την φύση και την λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και ότι θα διασφαλίζει πάντοτε την ύπαρξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους, η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των οποίων θα ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία ή να ενημερωθώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε:

 • στο γραφείο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, τηλέφωνο 210 9309500, e-mail : dpo@minetta.gr ή
 • μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρίας, Λ. Συγγρού 193-195 και Χρ Σμύρνης 2, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121), υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο e-mail contact@dpa.gr, στο τηλέφωνο 210 6475600.

Πόσο συχνά ενημερώνουμε αυτή την ειδοποίηση απορρήτου;

Η ενημέρωση αυτή αφορά τόσο τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου όσο και τους πελάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής.

Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας www.minetta.gr και πιο συγκεκριμένα στην παρούσα σελίδα, επικαιροποιημένη με τυχόν σημαντικές αλλαγές.

Ημερομηνία έκδοσης της παρούσας είναι 27.11.2023.