ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης στεγαστικού και επιλέξτε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

Πρόγραμμα Παραμετρικής Τιμολόγησης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οικοδομή

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(1)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(1)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(1)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)

5%

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2% ή 3%

ΕΝΕΡΥΡΟΥΧΟΙ / ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)

2,5% max. € 1.000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (*)

20% max. € 30.000 

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)

5% max. € 5.000

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 1.000

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

€ 1.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.

Πρόγραμμα Σταθερής Τιμολόγησης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οικοδομή

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)

5%

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

μέχρι € 1.500

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2%

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
(επιλογή ως πακέτο καλύψεων)

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

μέχρι € 3.000

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ /ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

μέχρι € 1.000

ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

2.5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και μέχρι € 1.000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

μέχρι € 15.000

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

μέχρι € 1.500

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 100 σε κάθε ζημιά

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

€ 60 σε κάθε ζημιά

ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

10% της ζημιάς με ελαχ. € 450 σε υπόγεια/ημιυπόγεια και € 250 σε ισόγεια/ορόφους

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

10% της ζημιάς με ελαχ. € 450


(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ