ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης στεγαστικού και επιλέξτε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
(1)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(1)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
(1)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)
5%
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2% ή 3%
ΕΝΕΡΥΡΟΥΧΟΙ / ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)
2,5% max. € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (*)
20% max. € 30.000
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)
5% max. € 5.000
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 1.000
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 1.000
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΣ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ - ΦΥΤΑ ΚΗΠΩΝ
10% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 10.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)
max. 5%
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2% ή 3%
ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΙ / ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
max. € 3.000
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
max. € 3.000
ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)
2,5% max. € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (*)
20% max. € 30.000
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ (*)
5% max. € 5.000
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΣ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ - ΦΥΤΑ ΚΗΠΩΝ
10% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 10.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ (ΕΜΜΕΣΕΣ)
5% της ζημιάς min. € 150
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 150 σε κάθε ζημιά
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 150 σε κάθε ζημιά
ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
10% της ζημιάς min. € 500
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
10% της ζημιάς min. € 500

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.
(**) επί του ασφ. ποσού Κτιρίου/12 X διάρκεια ασφάλισης.
(***) επί του ασφ. ποσού Περιεχομένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)
5%
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
μέχρι € 1.500
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2%
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ μέχρι € 3.000
μέχρι € 3.000
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ /ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
μέχρι € 1.000
ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
2.5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου και μέχρι € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
μέχρι € 15.000
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
μέχρι € 1.500
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΣ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ - ΦΥΤΑ ΚΗΠΩΝ
10% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 10.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% ασφ/νου κεφαλαίου
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 100 σε κάθε ζημιά
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ / ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ / ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 60 σε κάθε ζημιά
ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ / ΠΛΗΜΜΥΡΑ / ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ / ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
10% της ζημιάς με ελαχ. € 450 σε υπόγεια/ημιυπόγεια και € 250 σε ισόγεια/ορόφους
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
10% της ζημιάς με ελαχ. € 450

(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ