Υποβολή παραπόνων / προτάσεων

Την επιτυχία η Εταιρία μας όλα αυτά τα χρόνια την οφείλει στους πελάτες της. Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες σου, σεβόμαστε τις απόψεις σου και φροντίζουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Στην ΜΙΝΕΤΤΑ, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε οποιαδήποτε έκφραση δυσαρέσκειας εκ μέρους των αιτιώμενων. Οποιοδήποτε παράπονο/αιτίαση, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας και αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για βελτίωση, μέσα από διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες. Πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας παραπόνων είναι η διασφάλιση ικανοποίησης των πελατών μας, παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Η Εταιρία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων για το οποίο διαθέτει και σχετική βεβαίωση εφαρμογής ότι πληροί τις απαιτήσεις του ISO 10002:2018.

Το γραπτό παράπονο ή το έντυπο υποβολής αιτιάσεων/παραπόνων, μπορεί να υποβληθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

icon

Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας στην Λεωφ. Συγγρού 193-195, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 171 21

icon

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση customercare@minetta.gr ή info@minetta.gr.

icon

Αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στη Αθήνα ή το υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη ή στο γραφείο εξυπηρέτησης στο Ηράκλειο Κρήτης.

icon

Mε φαξ στο 210 9314541

icon

Μέσω της φόρμας που θα βρείτε παρακάτω.

Ο αιτιώμενος δύναται να αποστείλει το παράπονό του απευθείας στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι εν λόγω αρχές στη συνέχεια κοινοποιούν στην Εταιρία μας το παράπονο που έχουν λάβει, το οποίο θα ελεγχθεί από το τμήμα αιτιάσεων, βάσει της διαδικασίας που ακολουθείται και για όλα τα υπόλοιπα παράπονα.

Μόλις λάβουμε την αιτίασή σου, θα σου αποστείλουμε ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα φροντίσουμε να σου δώσουμε οριστική απάντηση το συντομότερο δυνατόν. Αν ο χρόνος που θα χρειαστούμε για τη διερεύνηση των συνθηκών και δεδομένων υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες, θα σε ενημερώνουμε τακτικά για την εξέλιξη, με στόχο να λάβετε οριστική απάντηση.

Πρέπει να έχεις πάντοτε υπόψη ότι δεν υποχρεούσε να τηρείς την ανωτέρω διαδικασία και ότι η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας δεν διακόπτει την προθεσμία παραγραφής των εννόμων συμφερόντων σου. Τα δικαιώματά σου προσδιορίζονται από τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και τη νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή και έχεις δικαίωμα οποτεδήποτε να επιδιώξεις εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σου με την Εταιρία μας, ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή/και να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη δραστηριότητά μας, αλλά και να αναζητήσεις τη δικαστική συνδρομή για τη διαφύλαξη των συμφερόντων σου. Για τη διευκόλυνσή σου, έχουμε συντάξει και περιλάβει στο βιβλίο των Γενικών & Ειδικών Όρων κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας όλων όσοι, κατά την καλύτερη κρίση μας, μπορούν να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των παραπόνων ή υποδείξεών σου.

Επιπροσθέτως, κατ’ εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, η Εταιρία μας έχει θεσπίσει και εφαρμόζει «Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων» και έχει ορίσει Υπεύθυνο Αιτιάσεων.

Φόρμα αιτιάσεων / παραπόνων

  Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή του αιτήματος ή παραπόνου.

  Ατομικά στοιχεία υποβάλλοντος

  Ατομικά στοιχεία υποβάλλοντος

  Επικοινωνία

  Αν είστε πελάτης μας

  Τα παράπονά σας σχετίζονται με

  Τα παράπονά σας σχετίζονται με

  Αναφέρατε εδώ όσο πιο αναλυτικά μπορείτε γεγονότα, ημερομηνίες, ονοματεπώνυμα εμπλεκομένων, καθώς και σχετική αλληλογραφία