ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» (εφεξής «Εταιρία" ) δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 αλλά και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών.

Ποιες είναι οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε;

Η Εταιρία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως:

 • α) δεδομένα ταυτοποίησης απαραίτητα για την έναρξη και διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, ΑΔΤ, ΑΦΜ κ.λπ.),
 • β) δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax),
 • γ) δεδομένα πληρωμής (πχ τραπεζικοί λογαριασμοί, κ.λπ.).
 • δ) δεδομένα ασφάλισης δηλαδή στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης όπως π.χ. οικονομική-περιουσιακή κατάσταση, οδηγική συμπεριφορά “driving history”,
 • ε) δεδομένα διακανονισμού, δηλαδή δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διαχείριση των απαιτήσεων που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση και εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης, εξαγοράς, καταβολής ασφαλίσματος και στα συνοδευτικά σε αυτήν έγγραφα ή δικαιολογητικά.

Όσον αφορά στην Ειδική Κατηγορία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), όπως οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία (φυσική κατάσταση, τυχόν ανικανότητες και αναπηρίες, ιατρικό ιστορικό, κ.λπ.), η Εταιρία τα επεξεργάζεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας προς τούτο και για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρία έχει λάβει σε κάθε περίπτωση τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων των παραπάνω κατηγοριών.

Ποιοί είναι οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία;

Η Εταιρία πραγματοποιεί επεξεργασία των ΔΠΧ για τους εξής σκοπούς:

 • α) Για την εκτίμηση του κινδύνου στα πλαίσια της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης και την τιμολόγηση με το ανάλογο ασφάλιστρο.
 • β) Για την διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της ή και μετά την λήξη αυτής (πχ αναγγελία ζημιάς, εκτίμηση, έρευνα στοιχείων, έλεγχος και διακανονισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης, καταβολής ασφαλίσματος, κ.λπ.)
 • γ) Για την συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που υπαγορεύονται και επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης.

Από ποιές πηγές συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Οι πηγές από τις οποίες συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα προς επεξεργασία είναι οι ακόλουθες:

 • - Από εσάς τους ίδιους κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης, αίτησης μετατροπής, αίτησης ακύρωσης, αναγγελίας ζημίας κλπ.
 • - Μέσω των συνεργαζόμενων με την εταιρία φυσικών ή νομικών προσώπων πχ νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, ιατροί, εταιρίες διαχείρισης αποζημιώσεων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και συντονιστικών ενεργειών απαραίτητων για τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας.
 • - Κατά την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων από άτομα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την εταιρία μας.

Πού διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα της Εταιρίας που είναι επιφορτισμένα και αρμόδια για την εξυπηρέτηση, την λειτουργία, και τον έλεγχο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Περαιτέρω και πάντοτε με την απόλυτα σύννομη, διαφανή και με κάθε δέουσα προσοχή και επιμέλεια διαδικασία αλλά και μόνο όταν αυτό υπαγορεύεται και απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, τα δεδομένα σας δύνανται να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενα με την Εταιρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου σχετικού αιτήματος, εισπράκτορες ή εταιρίες είσπραξης ασφαλίστρων, πραγματογνώμονες, ερευνητές, δικηγόρους, συνεργαζόμενα νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, ιατρούς, εταιρίες διαχείρισης αποζημιώσεων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και συντονιστικών ενεργειών απαραίτητων για τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, καθώς και συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων.

Επίσης, η Εταιρία στα πλαίσια της συμμόρφωσης της με την νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, στην Εποπτεύουσα Αρχή «Τράπεζα της Ελλάδος» (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης/Δ.Ε.Ι.Α.), στον «Συνήγορο του Καταναλωτή», Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, Υ.Σ.Α.Ε (για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου), Α.Α.Δ.Ε.

Για πόσο χρόνο η Εταιρία θα διατηρεί τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται εν γένει τα προσωπικά σας δεδομένα, σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή, για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συμβατική σχέση. Σε περίπτωση που η σύμβαση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται και επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σημειώνουμε ότι εφόσον εκκρεμεί δικαστική διένεξη, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που μας υποβάλλεται αίτηση ασφάλισης αλλά δεν επακολουθήσει τελικά σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, η Εταιρία θα διατηρεί τα δεδομένα σας για ένα (1) έτος.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία από την Εταιρία των Προσωπικών Δεδομένων σας?

Τα δικαιώματά που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

 • - το δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή ενημέρωσής σας, κατόπιν αιτήματός, ώστε να πληροφορηθείτε για το ποιά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, τους λόγους επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους.
 • - το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών -προσωπικών σας δεδομένων.
 • - το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της διακράτησης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • - το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών.
 • - το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • - το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς

Η Εταιρία δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από το υποκείμενο των δεδομένων. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@minetta.gr

Πώς διασφαλίζει η Εταιρία την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με απόλυτα σύννομο και διαφανή τρόπο, ότι θα τα διαβιβάζει αποκλειστικά και μόνο όταν και όπου αυτό απαιτείται και όχι για σκοπούς που δεν συνάδουν με την φύση και την λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης και ότι θα διασφαλίζει πάντοτε την ύπαρξη και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους, η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των οποίων θα ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία ή να ενημερωθώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας : τηλ. 210 9309500, email: dpo@minetta.gr , ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση της Εταιρίας (Λ. Συγγρού 193-195, Τ.Κ. 17121), υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία δέχεται την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr).