Ομαδικά Πακέτα Αθλητών & Μαθητών

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΩΝ

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:

  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνος ή των προπονήσεων.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνος ή των προπονήσεων. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό τοις εκατό (%) του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.
  • Τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή του Ασφαλιζόμενου, εντός ή εκτός νοσοκομείου.
  • Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνος ή των προπονήσεων. Η αποζημίωση καταβάλλεται από την 1η ημέρα και μέχρι δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:

  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό τοις εκατό (%) του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.
  • Τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή του Ασφαλιζόμενου, εντός ή εκτός νοσοκομείου.
  • Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Η αποζημίωση καταβάλλεται από την 1η ημέρα και μέχρι δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο.